ستون فقرات بدن انسان
ستون مُهرهها یا ستون فقرات (فقره در عربی به معنای مهره است) بخش اصلی استخوانبندی انسان در نیمتنه بالایی است. نقش ستون مهرهها، حمایت از کل بدن، توانایی در خم شدن و چرخیدن در تمام مسیرها، و نیز حمایت از ساختمانهای حیاتی بدن مثل اعصاب و نخاع میباشد که در داخل آن قرار دارند. ستون مهرهای، محور مرکزی بدن را تشکیل داده و در عقب ناحیه تنه و در خط وسط قرار دارد و از قاعده جمجمه شروع شده و در تمامی طول گردن و طول تنه امتداد دارد. در کودکان تعداد مهرههای ستون مهرهها، ۳۳ عدد است که در بالغین پنج تای ما قبل آخر بهم جوش خورده و استخوان خاجی را تشکیل میدهند و ۴ مهرهٔ آخر نیز بهم جوش خورده، استخوان دنبالچه را به وجود میآورند. بنابراین تعداد مهرهها در افراد بالغ به ۲۴ قطعه تقلیل مییابد.
نظرات کاربران
UserName