پردازش اطلاعات مغزي انسان
با توجه به قابلیتهای بالای مغز انسان در فعالیتهای سطح بالا مغز انسان به عنوان هوشمندترین مرکز عصبی در بین تمامی گونههای حیوانی شناخته میشود. در حالی که بسیاری از حیوانات قادر به ساختن ساختارها و استفاده از ابزارهای ساده –بیشتر با استفاده از غریزه یا تقلید- هستند مغز انسان قادر به ساختن ساختارهای بسیار پیچیده و وسیع است و این قابلیت به طور واضحی در طول زمان روشن شدهاست. حتی ابزارها و بناهای ساخته شده به وسیله انسانهای اولیه هم بسیار پیشرفتهتر از هر ابزار یا بنایی بودند که به وسیله حیوانات ساخته شده است.
نظرات کاربران
UserName