پازلهاي ذهني مغز انسان
انسان موجودی است دارای قدرت حل مسئله، انسان میتواند مسائل، معما و فرمولهای ریاضی را حل کند اگر مسئلهای برای انسان پیش آید بسته به نوع(دشواری و آسانی مسئله) میتواند آن را حل کند. در طول زمان مسائل و مشکلات زیادی برای بشر پیش آمده و هر کدام درگیریهای ذهنی را ایجاد کردهاند ولی انسان از بی جواب گذاشتن این مسائل و مشکلات کوتاه نیامده و با تلاش جدی در پی پاسخی برای آن کوشیدهاست. انسان با تدبیر و تلاش خود کوشیده تا هر روز زندگی بهتری نسبت به گذشته خود داشته باشد، این بهتر بودن زندگی بدین معنی است که هر روز دارای تکنولوژی بالاتر و رسیدن به آسایش بیشتر است. پس ماشینها دست سازی که بشر ساختهاست کارهای او را انجام میدهد و خود به استراحت و آسایش بیشتر میپردازد.
نظرات کاربران
UserName