مغز انسان
مغز نسبت به آسیبها بسیار حساس است ونورونها نمی توانند بیش از پنج دقیقه در برابر ایسکمی مقاومت کنند. نورونها در انسان بالغ قادر به تکثیر سلولی نیستند.جراحی مغز و اعصاب یک عمل فوق تخصصی جراحی است که با اعمال جراحی روی دستگاه عصبی بدن پارهای از آسیبهای مغز و اعصاب را میتواند بهبود بخشیده و یا از ادامه روند آسیب جلوگیری نماید.
نظرات کاربران
UserName