پردازش و اطلاعات مغزي انسان
مغز در انسان مرکز دستگاه عصبی است و نقش مرکز اصلی کنترل سیستم عصبی خارجی را بر عهده دارد. مغز کنترل کننده فعالیتهای سطح پایین و غیرارادی بدن مانند هضم و تنفس است و از طرفی وظیفه کنترل فعالیتهای سطح بالا و خودآگاه مانند تفکر و استدلال را نیز بر عهده دارد. این فعالیتهای شناختی و مغز و همچنین نتایج رفتاری آنها مبنای تحقیقات در علم روانشناسی را تشکیل میدهد.
نظرات کاربران
UserName