مغز انسان
مغز یکی از حسّاسترین و پیچیده ترین اعضای بدن انسان است که ۲ درصد از وزن بدن را تشکیل میدهد اما تا بیش از ۳۰ درصد کالری (انرژی) روزانه را مصرف میکند و بیشتر انرژی خود را از کربوهیدراتها (گلوکز خون) جذب میکند و این سوخت را سریع میسوزاند حتّی زمانیکه در خواب هستیم ، مغز بیشتر از هر عضوی از بدن اکسیژن مصرف میکند.به نارسایی مغزی ایسکمی مغزی می گویند.
نظرات کاربران
UserName