رشته هاي عصبي مغز انسان
یک رشته یا تار عصبی که فیبر عصبی (به انگلیسی: Nerve fiber) نیز خوانده می شود، در ارتباط با یک اکسون در دستگاه عصبی است که دارای غلاف میلین یا فاقد آن است.در یک عصب محیطی، واژه رشته عصبی در مورد یک آکسون با سلولهای شوان و غلاف اندونوریوم اش به کار می رود.نکته ای که باید توجه داشت این است که فیبرهای حسی محیطی دارای دندریتهای بلند و آکسونهای کوتاه هستند.فیبرهای حرکتی محیطی از آکسونهای بلند و دندریتهای کوتاه تشکیل می شوند.برای دندریتهای بلند فیبرهای آوران نیز واژه آکسون به کار می رود، چون از نظر ساختاری این نوع دندریتها و آکسون فیبرهای وابران مشابه هستند.بنابراین، یک فیبر عصبی محیطی شامل یک آکسون(یا دندریت بلند)، غلاف میلین(درصورت وجود)، سلولهای شوان و اندونوریوم است.
نظرات کاربران
UserName