استخوانهاي بدن انسان
اُستُخوان جسم جامدیاست که تشکیلدهندهٔ اسکلت جانوران است. استخوان به ریختهای گوناگون در بخشهای اندام جایگرفتهاست. بخش بیرونی استخوان سفت و سخت و پدیدآمده از مواد آلی مانند کلاژن و املاح معدنی چون فسفات کلسیم و کربنات کلسیم است. استخوانها از هر دو نوع الاستیک (قابل انعطاف) و سخت هستند. الاستیسیته (انعطافپذیری) آنها ناشی از ماده آلی (پروتئین) موجود در آنهاست، و این در حالی است که سختی آن وابسته به ماده غیرآلی (املاح معدنی مثل کلسیم و فسفر) موجود در آنهاست. با توجه به سن، درصد مواد آلی و غیرآلی موجود در استخوانها فرق میکند. با افزایش سن، درصد مواد غیرآلی افزایش مییابد، انعطافپذیری استخوانها کاهش مییابد، و استعداد شکنندگی استخوان زیاد میشود.
نظرات کاربران
UserName