تصوير سه بعدي رشته دي ان اي (DNA)
دنا یک مارپیچ راست گردان است .اگر دست راست را بالای مولکول دنا قرار داده به طوریکه انگشت شصت به سمت بالا و در طول محور بلند مارپیچ باشند و انگشتان شیار ها را در مارپیچ دنبال کنند یکی از رشته ها را در جهتی دنبال کنید که انگشت شصت شما اشاره می کند هر جفت باز نسبت به قبلی 36 درجه دور می زند.
نظرات کاربران
UserName