تصوير سه بعدي رشته دي ان اي (DNA)
دنا پلیمری است که از رشتههای تکرار شونده شامل واحدهای سازندهای از جنس نوکلئونید میباشد.1 طول رشته زتجیرهای دنا ۲۲ تا ۲۶ آنگستروم (۲٫۲ تا ۲٫۶ نانومتر) وعرض آن آنگستروم یا (۰٫۳۳ نانومتر) میباشد2 اگرچه هر واحد تکرار شونده دنا بسیار کوچک میباشد ولی رشته پلیمری دنا ممکن است از میلیونها نوکلئوتید تشکیل شده باشد.برای مثال بزرگترین فام تن انسان، فام تن شماره یک درای طولی به اندازه ۲۲۰ میلیون باز آلی مکمل میباشد.3 دو رشته سازنده دنا ساختار در هم پیچیدهای همچون در خت انگور به شکل مارپیچ دارند. 4 رشتههای دنا از واحدهایی متشکل از قند وگروه فسفات میباشد که به صورت متناوب وتکراری در طول رشته قرار گرفتند.5 قند مورد استفاده در دنا دئوکسی ریبوز که نوعی پنتوز(قند پنج کربنی) است تشکیل شدهاست. قندها توسط گروههای فسفری به یکدیگر پیوند داده شدهاند.
نظرات کاربران
UserName