تصوير سه بعدي رشته دي ان اي (DNA)
دنا در داخل یاخته به شکل سازههایی به نام فام تن میباشد. دو نسخه از هر فام تن در زمان تقسیم یاخته ساخته میشود. فرآیند تکثیر به دو نسخه را نسخه برداری دنا مینامند. فام تن در هوهسته ای ها (جانوران، گیاهان، قارچها، آغازیان) در بخشی به نام هسته یاخته قرار میگیرد در حالیکه در پیش هسته ای ها (باکتری و آرکیها) در سیتوپلاسمیاخته قرار دارد و جایگاه مشخصی ندارد. در داخل فام تن پروتئینهای کروماتینی (کروماتین واحد سازنده دنا میباشد) مانند هیستون وجود دارد که وظیفه فشرده سازی دنا و تنظیم بیان ژنها را برعهده دارند. هیستونها تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله استیلاسیون یا دزاستیلاسیون هیستونی بسته یا باز میشوند و بدین ترتیب رونویسی از ژنهای ناحیه مربوط به آنها متوقف یا آغاز میشود.
نظرات کاربران
UserName