تصوير سه بعدي رشته دي ان اي (DNA)
پیام های ژنتیکی موجود در مولکول دنا در نهایت برای مواردی چون ساخت پروتئین و مولکولهای رنا در یاخته، مورد استفاده قرار میگیرد. قطعه هایی از دنا که پیام های ژنتیکی را باخود حمل میکنند ژن نامیده میشوند ولی دنا توالیهای دیگری نیز دارد که برای ساخت خود دنا یا تنظیم استفاده از اطلاعات زنتیکی موجود در ژن، مورد استفاده قرار میگیرند.
نظرات کاربران
UserName