تصوير سه بعدي رشته دي ان اي (DNA)
دی.ان.ای یا دنا سرواژهٔ عبارت دئوکسیریبونوکلئیکاسید نوعی اسید نوکلئیک میباشد که دارای دستورالعملهای ژنتیکی است که برای کار کرد و توسعه بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار میگیرد. نقش اصلی مولکول دنآ ذخیره سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی میباشد. پیام های ژنتیکی موجود در مولکول دنا در نهایت برای مواردی چون ساخت پروتئین و مولکولهای رنا در یاخته، مورد استفاده قرار میگیرد. قطعه هایی از دنا که پیام های ژنتیکی را باخود حمل میکنند ژن نامیده میشوند ولی دنا توالیهای دیگری نیز دارد که برای ساخت خود دنا یا تنظیم استفاده از اطلاعات زنتیکی موجود در ژن، مورد استفاده قرار میگیرند.
نظرات کاربران
UserName