تصاویری از مهاجرت پروانه‌های پادشاه
وقتی صحبت از مهاجرت باشد معمولا دستههای بزرگ پرنده یا گاو میشهای آفریقایی به ذهنمان میآید اما پروانههایی هم هستند که در دستههای میلیونی مهاجرت میکنند .پروانه پادشاه یکی از گونههای جالب آمریکاست که مانند برخی دستههای دیگر جانواران برای فرار از سرما و پیدا کردن غذا، سالانه مهاجرت میکند، این پروانه که بومی رشته کوههای راکی آمریکاست، سالانه چیزی در حدود 2000 کیلومتر پرواز میکند تا به مکزیک برسد و از سرمای زمستان فرار کند. این پروانههای مهاجر، هر جا که در مسیر خود توقف میکنند به نشستن در دستههای چند هزار تایی روی درختان به ظاهر پوشش گیاهی منطقه را عوض میکنند و صحنههای به وجود میآورند که چشم هر بینندهای را به خود جلب میکند.
نظرات کاربران
UserName