تلویزیونی که برای نمایش یک اثر هنری سه سال روشن ماند
باید بیش از سه سال در تمام ساعات شبانه روز این تلویزیونهای لامپی روشن میماندند تا کار هنری جدید تیون رایس شکل بگیرد. تصاویری که درصفحه تلویزیونهای لامپی نقش بسته، عکس خود تیون رایس است اما آن چیز که شما مشاهده میکنید، تصویری نیست که از تلویزیون پخش شود بلکه تصویری است که به روی شیشه نقش بسته است. تصاویری که درصفحه تلویزیونهای لامپی نقش بسته، عکس خود تیون رایس است اما آن چیز که شما مشاهده میکنید، تصویری نیست که از تلویزیون پخش شود بلکه تصویری است که به روی شیشه نقش بسته است.
او برای این کار، عکسی از خود را به مدت سه سال و ده ماه و دو روز ،روی این تلویزیونها با یک پخش کننده ویدئو به نمایش گذاشته تا به اصطلاح عکس او روی صفحه نمایش بسوزد و نقش ببندد.
رایس برای کار هنری خود،مورد تقدیر واقع شده البته بیجا نبود اگر از او به عنوان صبورترین هنرمند هم تقدیر میشد.
نظرات کاربران
UserName