تعدادی اردک
لهجۀ اردکها در مناطق مختلف متفاوت است. در حالی که اردکهای شهری برای غلبه بر صداهای شهر تقریباً جیغ میزنند، اردکهایی که در طبیعت زندگی میکنند، صدای نرمتری دارند.
نظرات کاربران
UserName