گل نارنجی
گل مینا (Chrysanthemum leucanthemum L)، گیاه چندسالهای از خانوادهٔ پاناسه آ و از تیره مینا است.گل مینا در شمال ایران رویش فراوانی دارد. طول گیاه ۳ تا ۶ اینچ، با گلهای زرد لیمویی که میوهای با روپوش مودار میباشد.
نظرات کاربران
UserName