کلاه پسرونه
کلاه لبهدار که کلاه نقابدار و کلاه نقابی هم نامیده شده، نوعی کلاه که تقریباً به سر چفت میشود و لبه آن جلوی نور آفتاب را میگیرد.
نظرات کاربران
UserName