یادآور گذشتن عمر

ساعت وسیلهای است که برای اندازه گیری و تعیین زمان از آن استفاده میشود.این وسیله از قدیمیترین اختراعات انسانی به شمار می رود.

نظرات کاربران
UserName