زندگی و رشد درهر مکانی
دلم به شدت هوای یه جاده کوهستانی کرده، جادهای که من باشم و یه سکوت ژرف و یه دنیا فکر که یکی بعد دیگری میان رو سن عین یه رقاص طناز و دوست داشتنی؛ یکی بعد دیگری میان و میرقصند و من غرق لذت بودن با خودم با افکارم به انتهای جاده برسم.
نظرات کاربران
UserName