دوچرخه سوار فلزی
دوچرخهسواری نام ورزشی است که آن را میتوان به صورت تکنفره یا گروهی انجام داد از مهمترین مسابقات جهانی دوچرخهسواری میتوان از تور دو فرانس نام برد.
نظرات کاربران
UserName