وسایل فلزی
کارد یا چاقو شیئی تیز است که برای بریدن بکار میرود. رایجترین طرح برای یک چاقو به شکل یک تیغه تیز فلزی است که بهوسیله یک زبانه به یک دسته پیوسته شدهاست.
نظرات کاربران
UserName