اسمان پر ابر
گر چه بعضی از نواحی جنگلها برای سوخت و کاغذ سازی قطع شدهاند این منطقه از بسیاری از تغییراتی که برای انواع دیگر جنگلها رخ داده گریختهاست.
نظرات کاربران
UserName