مرد تنها
کَلانتر معنای بزرگتر را میرساند.در گذشته بزرگ یا معتمد مردم در منطقهای ویژه را میگفتند.امروزه سرپرست کلانتری را میگویند و از کلانتر به جای واژه فرانسوی کُمیسر سود میبرند.
نظرات کاربران
UserName