رودخانه‌ای زیر آب
شاید سخن گفتن از رودخانهای زیر آب برای بسیاریعجیب باشد ومثل این باشد کهبه عنوان مثال از نفس کشیدن زیر آب سخن بگوییم، اما به تصویر زیرنگاه کنید. صاحب این تصویرآناتولی بیلوسچین تصویربردار و غواص حرفهای است که این تصاویر را از یک غار درمنطقه سینوت آنجلیتا در مکزیکتهیه کرده است.
وی این صحنه را اینگونه توصیف میکند ما در عمق 30 متری آبهای شفاف و تمیز بودیم. پس از آن به عمق 60 متری رفتیم که یکباره با صحنه غافلگیرکنندهای مواجه شدیم.
نظرات کاربران
UserName