مساجد آلمان به روایت تصویر
اسلام بزرگترین اقلیت مذهبی در آلمان است ومسلمانان آلمان حدود 4 درصد برابر با 3٬213٬639نفر از کلجمعیت 82٬400٬996نفری این کشور را تشکیل میدهند.
در قرن نوزدهم آلمان یکی از مهمترینمراکز اسلامشناسی در اروپا شد و پس از جنگجهانی دوم با مهاجرتمسلمانان ترکتبار به این کشور،شمار مسلمانان درآلمان افزایش یافت.به طوریکهفقط در فاصله جولای 2004 تا ژوئن 2005 بیش از 4 هزار نفر در آلمان مسلمان شدند.
مسلمانانبه ویژه در 50 سال گذشته مساجد متعددی در مناطق مختلف این کشور ساختهاند. که در قالب گزراشی تصویری به 10 مورد ازآنها اشاره میشود:

1) مسجدشهر اشویتزیگندر ایالت بادنوورتمبرگ -قدیمیترین مسجد آلمان
نظرات کاربران
UserName