مساجد فرانسه به روایت تصویر
مسلمانان فرانسه با5 تا 6میلیون جمعیت بزرگترین جمعیت مسلمانان اروپا را تشکیل میدهند و نیمی از مسلمانان در این کشور، ملّیت فرانسوی دارند اما این موضوع که تا چه حد کشور فرانسه تمایل دارد اسلام که در حال حاضر دومین دین این کشور است را مورد توجه قرار دهد، از سالها پیشمورد مجادله و بحث است.
طبق اطلاعات موجود، در شهر پاریس 23 مسجد، در شهر مارسی 15 مسجد و در شهر لیون 16 مسجد وجود دارد و سایر شهرهای فرانسه نیزدارای مسجدهستند و در واقع میتوان گفت که جامعه مسلمانان فرانسه به سوی نوعی تشکل مذهبی پیش میروند.

مسجد ترک در پاریس
نظرات کاربران
UserName