يك دسته گل رز سفيد
براي انواع گل رز (Rose) در فارسي نامهايي مانند سرخگل، گل محمدي يا گل چاي ذكر شده است. البته اين نام بيانگر تنوع گستردة گونههاي آن نيست چراكه تاكنون بيش از 20000 گونه گل رز شناخته شده است. اين گل گذشته از آن كه سر دستة تيرة مهمي از گياهان است از نظر ساختمان، رنگ و عطر گلهايش كاملترين نوع گل بوده و تاكنون هيچ يك از جنسها و نژادهاي متنوع گياهان در تنوع و تكامل به پاي اين گل نرسيده است.
نظرات کاربران
UserName