نمايي از دو گل لاله صورتي
لاله گیاهی است از تیرهٔسوسنیانکه دارایپیازاست و برگهایش طویل و ساقهٔ گلدهنده از وسط برگها خارجی میشود. گل آن که در انتهای ساقه قرار دارد معمولاً منفرد است ولی ممکن است معدودی از گونهها ۲ تا چندین گل نیز داشته باشد.[۸]محل اصلی رویش لالهٔ خودرو ازکوههای پامیرتا کوهتیان شاندرآسیای مرکزیدر نظر گرفته میشود. همچنین این گل درافغانستان، ترکیه، ایران، قسمتی از غربسوریه، سواحلدریاچه آرال،دریاچه خزرودریای سیاه،یونان،ایتالیا،اسپانیاو سواحلدریای مدیترانهدر شمالآفریقابصورت خودرو یافت میشود.در حال حاضر هزاران نوع لاله با رنگهای متفاوت وجود دارد.
نظرات کاربران
UserName