تصويري از گلهاي لاله و يك گل داخل قاب
لالهها بطورکلی در چهار طبقهٔ کلیِ زود گلدهنده، میانرس، دیر گلدهنده و گونهها قرار میگیرند. از سال ۱۹۸۱ تقسیمبندی گلهای لاله توسط انجمن سلطنتی پیاز لالههلندآغاز شد و لالهها بر اساس شکل گیاه و شکل و زمان باز شدن گل به ۱۵ گروه تقسیم شدند. از طریق درآوردن پیاز بوته اصلی از خاک و جدا کردن پیازچههای نوچه اطراف پیاز مادری و کاشت بذر کاملاً تازهٔ ارقام جدید تکثیر و ازدیاد میشوند. در حال حاضر از نظر تولید و صادرات پیاز و گل شاخهای لاله، هلند در جایگاه نخست در بین کشورهای جهان جای دارد. لالهگل ملیکشورهای ایران، افغانستان، ترکیه، هلند،مجارستانوبلژیکبه شمار میآید.
نظرات کاربران
UserName