گل هاي لاله قرمز بر روي سطح پارچه اي
لالهسردهایازتیرهٔسوسنیاناست که در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰گونهدارد. محلّ اصلی رویش لالهٔ خودرو درآسیای مرکزیدر نظر گرفته میشود. این گل درافغانستان،ترکیه،ایران، قسمتی از غربسوریه، سواحلدریاچه آرال،دریاچه خزرودریای سیاه،یونان،ایتالیا،اسپانیاو سواحلدریای مدیترانهدر شمالآفریقابصورت خودرو یافت میشود. در بین کشورهای اسلامی لاله در فرهنگ دو کشور ایران و ترکیه نفوذ عمیقی دارد. ۱۹ گونه از گونههای لاله از ایران گزارش شدهاست. از لحاظگیاهشناسیلاله به دو گروه بزرگ پرورشی و خودرو تقسیم میشود.
نظرات کاربران
UserName