گلهاي بنفشه رنگارنگ
بَنَفشهنام نوعیگلاست از تیره بنفشگان (Violaceae) که بیشتر در نواحیمعتدلجهان یافت میشود. گلی است با ساقهای کوتاه و رنگ آنبنفش، یازردو بنفش است. این گیاه دارای خواص درمانی و پزشکی نیز هست. گیاهی است علفی و پایا و دارای برگ هایی که از محل مشترکی در ناحیه یقه خارج میشوند. برگهای آن قلبی شکل، دارای دمبرگ دراز و واقع بر روی سطح زمین هستند، زیرا ساقه هوایی مشخص دراین گیاه وجود ندارد. درکناره دمبرگ آن، جوانههای جانبی ظاهر میشود. گلهای آن منفرد، زیبا و به رنگ بنفش، بندرت سفید یا گلی و معطر است.
نظرات کاربران
UserName