گلهاي بنفشه با رنگهاي مختلف
بنفشه به طور طبیعی درشمال ایران میروید، ولی با توجه به این که امروزه به عنوان یک گل زینتی درباغچهها کاشته میشود، میتوان آن را دراکثر نقاط ایران مشاهده نمود.به بنفشه گل زیر برف می گویند.زیرا آن را در زمستان می کارند. بر اساس طب سنتی ایران تمامی قسمتهای بنفشه از جمله برگ، گل، دانه، ریشه، و سرشاخههای گلدار مصرف دارویی دارند. بنفشه مرطوب، تند، سرد واندکی تلخ است و دارای ویژگی هایی چون : ضد التهاب، خلط آور، محرک، ادرار آور (مدر)، ضد تومور، ضد رماتیسم، ملین، ضد میکروب، معرق، مسهل، تثبیت کننده دیواره مویرگها و تصفیه کننده خون است.
نظرات کاربران
UserName