گلهاي رز صورتي
عمر گل رز بسته به گونهٔ آن بین ۲ تا ۴ هفته میباشد. با توجه به جفتگیری ارقام مختلف ِ طبیعی، جهش (موتاسیون) و سلکسیون هر ساله گونههای تازهای از این نوع به دست میآید.گلهای سرخ در گونههای مختلفی وجود دارند که هر کدام از نظر رنگ ِ گلها، پایداری در برابر بیماریها و آفات، پایداری در برابر سرما و یا گرما (آفتابسوزی)، و قدرت بوتهٔ اصلی دارای انواع مختلفی هستند.
نظرات کاربران
UserName