خشك شدن برگ در پاييز
با آغاز فصل پاييز، كاهش دما و كوتاه شدن طول روزها، فرايند توليد ماده سبزرنگ " كلروفيل" در برگها متوقف ميشود. كلروفيل مادهاي است كه گياه از آن براي جذب نور خورشيد و توليد انرژي استفاده ميكند و از آنجا كه اين ماده در برابر سرما آسيبپذير است، با كاهش دما در پاييز توليد آن نيز در گياه متوقف ميشود.هنگامي كه با حذف كلروفيل رنگ سبز برگها از بين ميرود، رنگهاي زرد و نارنجي در آنها ظاهر ميشود.بر خلاف تصور عموم، رنگ زرد پيش از اين زمان نيز در برگها وجود داشته، اما سبز بودن برگها مانع از رويت آن ميشده است.
نظرات کاربران
UserName