برگهاي پاييزي
رنگ برگ در طی رشد از سبز روشن به سبز تیره تغییر میکند. سپس دیوارههای سلولها ضخمیتر میشود و استحکام برگ افزایش مییابد. با نزدیک شدن فصل سرما و فرارسیدن پاییز دگرگونیهایی در برگ درختان و درختچههای خزان کننده به وجود میآید. در محل اتصال دمبرگ به ساقه ٬ لایهای سلولی به نام لایه جداکننده شکل میگیرد. تشکیل لایه جدا کننده مانع انتقال آب و مواد غذایی به برگ میشود. در نتیجه پس از مدتی برگها از لایه جدا کننده آویزان میشوند و به زمین میافتند.
نظرات کاربران
UserName