برگهاي پاييزي
در پاییز هنگامی كه هوای سرد موجب كاهش فرآیند های حیاتی می گردد فعالیت برگ به پایان می رسد،به بیان ساده تر اینكه اجزاء دستگاه كارخانه برگ پیاده می شوند، كلروفیل به مواد متنوعی كه از آنها تركیب یافته تجزیه می شود و مواد غذایی قابل دسترس به منظور ذخیره سازی برای استفاده در بهار به تنه درخت منتقل می گردد و آنچه كه در حفره های سلولی برگها باقی می ماند نوعی ماده آبكی است كه در آن مقداری قطرات چربی،بلور و تعداد معدودی اجسام زرد رنگ كه به شدت نور را منكسر می سازند مشاهده می شوند كه عامل زرد شدن رنگ برگها در پاییز به شمار می روند.
نظرات کاربران
UserName