گياه جوانه زده با قطرات شبنم
شبنم یا ژاله قطرهای کوچک از آب که در شبهای مرطوب بر روی گیاهان ظاهر میگردد.علت پدید آمدن شبنم بدان جهت است که، که هوا غالباً شبها رو به سردی میرود مولکولهای هوا زودتر از ذرات بخار آب اشباع میگردند و دو عامل اشباع نسبی و برودت موجب میشوند که ذرات بخار آب تبدیل به قطرات ریز آب شود و بر سطح گیاهان قرار گیرند.شبنم باعث میشود تا گیاهان رطوبت خود را از دست ندهند و این باعث شادابی گیاه میگردد.
نظرات کاربران
UserName