دو جوانه سبز در گلدان
در زمستان ٬ برگهای داخل جوانهها فعالیت حیاتی اندکی دارند. در بهار گرما و رطوبت جوانهها را فعال میکند. آنها نخست غذای خود را از برگهای قدیمی و یا از غذای ذخیره شده درگیاه به دست میآورند ٬ سپس طی یک تا چند هفته کاملا" رشد میکنند و غذای خود را میسازند. برگهای رشد کرده ٬ گذشته از غذای خود ٬ مقداری غذای اضافه نیز میسازند که برای مصرف یا ذخیره در سایر قسمتهای گیاه انباشته میشود.
نظرات کاربران
UserName