يك جوانه سبز بر روي خزه سنگ
برگها نقش بسیار مهمی در چرخه غذایی جانوران و انسان دارند. بسیاری جانوران ٬ مانند گاو و گوسفند و بز ٬ از گیاهان تغذیه میکنند. جانوران گوشتخوار نیز با تغذیه از جانوران گیاهخوار به طور غیر مستقیم به گیاهان وابسته هستند.استفاده از انواع سبزیها بصورت خام و پخته بخشی از نیاز غذایی انسانها را برطرف می کند. انسان از برگ گیاهان استفادههای دیگری نیز میکند. مثلا" با خشک کردن برگ بوته چای ٬ چای تهیه میکند و از برگهای روغندار انواع روغنها را میسازد.
نظرات کاربران
UserName