نمايي از يك جوانه نوشكفته
تعداد برگهای گیاهان گوناگون متفاوت است. گیاهانی مانند گندم و ذرت دارای چند برگ هستند. درختان کهنسال نارون صدها هزار برگ دارند. بعضی از گیاهان تنها یک برگ دارند. برگها یا ساده هستند یا مرکب. برگی که یک پهنک داشته باشد برگ مرکب است. پهنکهای برگ مرکب را برگچه مینامند. برگچههای برگ مرکب بصورت پر یا پنجه روی ساقه قرار میگیرند.در آرایش نوع پر ٬ برگها شبیه شانهای دو طرف رگبرگ اصلی جای میگیرند ٬ مانند برگ درخت گردو و زبان گنجشک.
نظرات کاربران
UserName