تصوير يك جوانه زيبا از نزديك
رنگ سبز برگها در پاییز تغییر میکند و زرد ٬ قرمز ٬ نارنجی و ارغوانی میشود ٬ زیرا برگها ٬ گذشته از سبزینه (کلروفیل) ٬ رنگدانههای دیگری نیز دارند. وجود این رنگدانهها سبب میشود که آنها پس از متوقف شدن عمل فتوسنتز به رنگهای گوناگون دیده شوند. قارچها و باکتریها برگهای افتاده بر زمین را تجزیه و مصرف میکنند.
نظرات کاربران
UserName