نمايي از سبزه عدس و يك جوانه سبز در گلدان
امام صادق(ع): سه چیز دیده را روشن میکند: نگاه به سبزه، نگاه به آب جاری و نگاه به صورت زیبا خصال، ص443.
نظرات کاربران
UserName