يك جوانه سبز بر روي خزه سنگ
قرآن برای این که خدا را به انسان نشان دهد و عقربه دل او را در جهت خدا نگه دارد، چگونگی آفرینش موجودات و عظمت حکمتهایی را که خدا در آفرینش آنها به کار برده است، به او یادآور میشود، تا انگیزهای باشد برای شکر و حقشناسی انسان: بدون شک، در آسمانها و زمین، نشانههای فراوانی است برای آنها که اهل ایماناند. همچنین در آفرینش شما و جنبندگانی که در سراسر زمین منتشر ساخته، نشانههایی است برای گروهی که اهل یقیناند. سوره جاثیه، ایه 4.
نظرات کاربران
UserName