تصوير يك جوانه زيبا از نزديك
زندگی برک از درون جوانه آغاز میشود. جوانه بخشی از قسمت رشد یابنده ساقه است و از قسمت بالایی محل اتصال دمبرگ به ساقه سر میکشد. در گیاهانی مانند علفها ٬ که دارای ساقه نرم هستند برگ تنها یک بار میروید و با فرا رسیدن زمستان رویش برگ کاملا" متوقف و گیاه کاملا" خشک میشود. اما در گیاهانی که دارای ساقه چوبی هستند ٬ مانند درختان و درختچههای خزان برگ ٬ در هر سال برگهای جدیدی می رویند.
نظرات کاربران
UserName