دو جوانه سبز در كنار هم
بعضی از برگها گذشته از غذاسازی و یا بجای آن ٬ کارهای ویژهای انجام میدهند. تیغها و خارها در بعضی از گیاهان برگهای محافظ گیاه هستند و نمیگذارند جانوران گیاه را بخورند. در بعضی از گیاهان ٬ مانند کاکتوس ٬همه برگهای محافظ ٬ خار هستند و عمل نورساخت را ساقه سبز و ضخیم گیاه انجام میدهد. برگهای ذخیرهای نیز ویژگیهایی دارند ٬ بعضی از آنها ٬ مثل پیاز خوراکی ٬ غذاساخته شده را بجای ساقه و ریشه در برگها ذخیره میکند.
نظرات کاربران
UserName