گياه جوانه زده با قطرات شبنم
امام علی(ع): نگاه کردن به سبزه، باعث شادی است نهجالبلاغه، حکمت 400.
نظرات کاربران
UserName