گياه جوانه زده با قطرات شبنم بر روي آن
حتماً بارها در ساعات اولیّه صبح متوجه وجود قطرات ریزآب بر روی گیاهان و درختان شدهاید که مانند مروارید میدرخشند. به این قطرات، شبنم میگویند. بسیاری از مردم فکر میکنند شبنم نیز مانند باران در طول شب از آسمان بر زمین میبارد. ولی اینطور نیست.شبنم، وقتی آسمان صاف است، بیشتر و زمانی که هوا ابری است، کمتر تشکیل میشود. تبخیر آب، شبهایی که آسمان صاف است، بیشتر است.
نظرات کاربران
UserName