نمايي از جوانه هاي سبز با قطرات شبنم
شبنم (ژاله) در شبهای صاف و آرام زمانی که بخارآب موجود در هوا سرد شده و به ریز قطرهها بدل میگردد تشکیل میشود آنرا صبح هنگام به شکل قطرات آب روی گیاهان تارهای عنکبوت میتوان دید وقتی که دما، زیر صفر درجه سانتیگراد میرسد شبنم یخ میزند شبنم یخبسته را بشم (بشمه) نام نهادهاند.
نظرات کاربران
UserName