انبوهي از درختان پاييزي
ما انسان ها جزئی از طبیعت هستیم پس احترام به طبیعت یعنی احترام به خود. احترام به طبیعت از شناخت طبیعت آغاز می شود و به عشق و محبتی می رسد که جاودانه است. هر آن چه که در وجود ما انسان ها است در طبیعت نیز جریان دارد. عدم آگاهی و شناخت طبیعت و اجزاء آن ، گیاهان حیوانات و .... و درپی آن آسیب رساندن به این نعمت خداوندی مورد تهدید قرار گرفتن بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری در طبیعت میشود.
نظرات کاربران
UserName